Algemene voorwaarden Next Learning Valley

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten verleend aan Next Learning Valley.

 

Artikel 1. Definities

1.1       In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

NLV: NeXTLearningValley B.V., gevestigd aan de Liessentstraat 9A te Uden, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61580848.

Klant: de wederpartij van NLV.

Overeenkomst c.q. Opdracht: de overeenkomst tot levering van producten / de overeenkomst tot dienstverlening.

Producten: de producten en diensten die door NLV worden aangeboden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Klant en NLV, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en / of samenhangende overeenkomsten, alsmede op alle door NLV gedane aanbiedingen en / of offertes.

2.2       De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Klant wordt door NLV uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3       De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met NLV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.4       Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden volledig van toepassing. NLV en Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.5       Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover NLV deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Klant heeft bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen hebben deze afwijkingen van of aanvullingen op de algemene voorwaarden slechts betrekking op de desbetreffende Overeenkomst.

2.6       NLV houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden dan ook voor de bestaande Overeenkomst tussen Klant en NLV. Wijzigingen worden voorafgaand schriftelijk bekend gemaakt waarbij de datum van ingang vermeld wordt.

 

Artikel 3. Aanbod / offerte

3.1       NLV kan aanbiedingen of offertes uitbrengen. De door NLV gemaakte aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen na uitreiking, tenzij anders aangegeven. NLV is slechts aan de aanbiedingen of offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Klant schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.2       De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en zijn standaard in euro’s aangegeven, alsmede exclusief in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.3       Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.

3.4       NLV is gerechtigd prijs- en of tariefwijzigingen door te voeren.

3.5       Het aanbod bevat standaard pakketten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de NLV niet (bijvoorbeeld wanneer de prijs duidelijk veel te laag is of niet overeenkomt met de prijs in de markt). Naast de standaard pakketten is er ook altijd maatwerk mogelijk.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1       De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door NLV en Klant ondertekende opdrachtbevestiging of offerte door NLV retour is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Klant aan NLV verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Het staat NLV vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

4.2       Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepassing van deze algemene voorwaarden op het moment dat NLV op verzoek van de Klant met uitvoering van de opdracht start.

4.3       Indien de Klant een opdracht plaatst bij NLV, komt de Overeenkomst eerst tot stand doordat NLV deze schriftelijk aanvaard, dan wel een begin maakt met de uitvoering van de op opdracht.

 

Artikel 5. Implementatie

5.1       Implementatie is het begeleiden en opleiden van de Klant en het verschaffen van toegang tot de Software en het realiseren van noodzakelijke technische koppelingen en datamigratie.

5.2       Implementatie vindt plaats tijdens de eerste fase van de overeenkomst.

5.3      Bij vertraagde implementatie heeft de Klant niet het recht om een licentie te weigeren.

Artikel 6. Prijzen en betaling

6.1       De prijzen zijn vastgelegd in de overeenkomst. Kosten die voortvloeien uit eventuele additionele werkzaamheden worden op regiebasis in rekening gebracht.

6.2.     Facturatie vindt plaats op basis van vooruitbetaling per jaar. De betaaltermijn bedraagt 30 dagen.

6.3       Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties, of reclames schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

6.4      Indien de Klant met de betaling van een termijn in gebreke blijft, is NLV gerechtigd het werk c.q. levering op te schorten tot het moment waarop de verschuldigde factuur/(deel)betaling is voldaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van NLV op vergoeding van kosten en schade onverlet.

6.5      Indien de overeenkomst wordt aangegaan door twee Klanten zijn zij voor zover de werkzaamheden / levering ten behoeve van de gezamenlijke Klanten zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de verschuldigde bedragen.

6.6      Het is de Klant niet toegestaan door hem verschuldigde bedragen aan NLV, te compenseren met bedragen die hij uit welke hoofde dan ook meent te hebben van NLV.

6.7      In geval van liquidatie, faillissement, beslag, onder curatele stelling of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van NLV op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

6.8      NLV behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen in geval van onvoorziene omstandigheden. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden – behoudens andersluidende schriftelijke afspraak – vanaf het moment waarop deze door NLV worden ingevoerd.

 

Artikel 7. Rente en (incasso)kosten

7.1      Indien Klant in gebreke blijft in de betaling, dan is de Klant van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Klant is alsdan de wettelijke rente, dan wel de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf de dag dat Klant in verzuim is tot op de dag van algehele voldoening.

7.2       Indien na het verstrijken van de eerste betalingstermijn, zoals vermeld in artikel 7.1, niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, stuurt NLV aan Klant een schriftelijke herinnering ter betaling van het openstaande bedrag binnen een tweede termijn van 7 dagen.

7.3      Na het verstrijken van het eerste en tweede betalingstermijn, zoals vermeld in lid 1 en 2, niet of niet volledig aan de betalingsverplichting is voldaan, zijn de buitengerechtelijke incassokosten, naast de reeds opeisbare wettelijke handelsrente daarover, vanaf de dag van verschuldigdheid daarvan, verschuldigd. De hoogte van de incassokosten bedraagt minimaal 12% van het gefactureerde bedrag met een minimum van € 250,- voor rechtspersonen en ondernemers.

7.4       Indien NLV hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 8. Opzegging, opschorting en ontbinding

8.1       Een Overeenkomst is niet te annuleren.

8.2       De Overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar.

8.3       NLV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen en de licentie op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

– de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de Overeenkomst NLV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen. Indien er gegronde vrees bestaat dat de Klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt.

8.4       NLV is bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

8.5       Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van NLV op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien NLV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

8.6       NLV behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1       Indien NLV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

9.2       Indien Klant aantoont dat hij schade heeft geleden door een handelen of nalaten van NLV, die bij zorgvuldig en deskundig handelen zou zijn vermeden (wanprestatie of onrechtmatige daad), is NLV voor de schade aansprakelijk tot maximaal eenmaal het laatste factuurbedrag.

9.3       NLV heeft te alle tijde het recht om de door Klant te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.

9.4       Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade.

9.5       NLV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, immateriële schade en gemiste besparingen.

9.6       De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van leidinggevende/directie van NLV.

9.7       NLV staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

9.8       NLV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat NLV is uit gegaan van eventueel door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor NLV kenbaar behoorde te zijn.

9.9       Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is Afnemer verantwoordelijk voor een adequate beveiliging en virusprotectie van zijn (computer)systemen. NLV is terzake nimmer aansprakelijk en Afnemer vrijwaart NLV volledig voor alle claims terzake, ook indien Afnemer het beveiligings- en beschermingsniveau op aanwijzing van NLV heeft aangepast, of wanneer de virusprotectie door NLV is geleverd en/of geïnstalleerd.

9.10    Klant verbindt zich ertoe NLV schadeloos te stellen voor enig verlies door haar geleden en/of vorderingen als gevolg van een onjuist gebruik door de Klant van de producten en/of advies gegeven door NLV in het kader van deze overeenkomst.

9.11    De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door NLV ingeschakelde personen of derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op de aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.

 

Artikel 10. Garanties en gebreken

10.1    NLV verstrekt garantie voor zoverre opgenomen in de SLA.

10.2    De Klant dient klachten over facturen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan de NLV.

10.3    Indien de Klant geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, vervalt zijn recht om te klagen over de betreffende factuur.

10.4    Een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.

 

Artikel 11. Overmacht

11.1    NLV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, nog krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11.2    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, ziekte van NLV, stakingen, of van de door NLV ingeschakelde personen of derden, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop NLV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor NLV niet in staat is de verplichtingen na te komen, zoals in ieder geval, maar niet uitsluitend brand, terrorisme, onderbrekingen of storingen in elektra en/of internet, oponthoud bij tussenpersonen of op de weg, pandemie.

11.3    NLV is gerechtigd gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1    Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Software, websites, databestanden,  documentatie, ontwerpen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties of andere materialen zoals analyses, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij NLV.

12.2    Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de (reclame)uitingen van de NLV, waaronder begrepen de Website, berusten bij de NLV.

12.3    Beiden partijen dienen intellectuele eigendom van derden en elkaar te respecteren. Indien de Klant op de hoogte wordt gesteld van een inbreuk door derden, dient zij dit kenbaar te maken aan NLV.

12.4.   Het is NLV toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Software of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de Software. Het is Afnemer niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken.

12.5    Het is Afnemer niet toegestaan de Software te bewerken, kopiëren, verveelvoudigen of anderszins te verspreiden, tenzij bewerking mogelijk is via de CSS-module.

 

Artikel 13. Vrijwaring

13.1    De Klant vrijwaart NLV, diens ondergeschikten en hulppersonen voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Klant verstrekte materialen of gegevens.

13.2    Klant vrijwaart NLV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar is.

13.3    Klant vrijwaart NLV voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Klant aan NLV onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

13.4    Klant vrijwaart NLV voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen eventuele  aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van NLV, alsook gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van NLV betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van NLV ten behoeve van de Klant.

13.5    Klant vrijwaart NLV tevens voor aanspraken van derden waarbij NLV als medepleger van Klant wordt aangemerkt.

 

Artikel 14.Verplichtingen Klant

14.1    Klant dient in te staan voor de veiligheid van het systeem (toestellen, hard- en software en in voorkomend geval de aangeleverde cloud).

14.2    Bij het gebruik van toestellen of andere hardware zal de klant ieder toestel of hardware voorzien van een virusscanner. NLV is niet verantwoordelijk voor schade die door virussen bij de klant worden aangericht. Daarenboven waarborgt de klant dat alle toestellen, hardware, apparatuur, programmatuur, software en andere bedrijfsmiddelen die hij aanwendt, op een rechtsgeldige wijze door hem zijn verworven en in gebruik. Hij heeft hier alle rechten op en hij vrijwaart NLV ter zake.

14.3    De Klant is verantwoordelijk voor de content op het platform. Indien er schadelijke inhoud op het platform wordt geplaatst, is de Klant verantwoordelijk voor de gevolgen en de daaruit voortvloeiende schade.

 

Artikel 15. Verwerking persoonsgegevens

15.1    NLV verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

15.2    NLV kan derden inschakelen. Deze derden kunnen persoonsgegevens verwerken in de hoedanigheid van (sub)verwerker.

15.3    NLV heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

15.4    De Klant of een betrokkenen kan om inzage vragen in de gegevens die NLV over de betreffende vrager verwerken. Daarnaast kan de Klant aan NLV vragen om een correctie of verwijdering van deze gegevens. Na de aanvraag levert NLV binnen vier weken een overzicht van de persoonsgegevens. De aanvraag kunt schriftelijk geschieden aan het adres van NLV.  Als er onjuistheden zijn in de geregistreerde persoonsgegevens, ontvangt NLV graag een verzoek tot correctie of verwijdering van de gegevens. NLV kan voor het verzoek om opgave een wettelijke vergoeding in rekening brengen.

15.5    NLV verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als daartoe een wettelijke plicht bestaat of als dit voortvloeit uit de Overeenkomst of op basis van toestemming. De Klant is verantwoordelijk voor het correct en conform wetgeving aanleveren van de persoonsgegevens.

 

Artikel 16. Vervaltermijn

16.1    Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingen en andere bevoegdheden van Klant uit welke hoofde dan ook jegens NLV in verband met het verrichten van werkzaamheden door NLV in ieder geval een jaar na het moment waarop Klant bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

17.1    Het Nederlandse recht is van toepassing op elke Overeenkomst en/of samenhangende gebeurtenissen tussen de Klant en NLV. Bij eventuele geschillen is bevoegd de rechtbank die bevoegd is in het arrondissement van de vestigingsplaats van NLV, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft NLV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

17.2    De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is voor zover nodig uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Algemene leveringsvoorwaarden – Next Learning Valley