5 5

Algemene voorwaarden Next Learning Valley B.V.

Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de overeenkomst door de opdrachtgever en Next Learning Valley B.V.

 

Strekking van de overeenkomst

Next Learning Valley B.V. verbindt zich als opdrachtnemer ertoe de diensten en producten te verstrekken zoals omschreven in de overeenkomst. De opdrachtgever verbindt zich ertoe

Next Learning Valley B.V. alle informatie en faciliteiten te verstrekken opdat Next Learning Valley B.V. de in de overeenkomst genoemde diensten en producten kan uitvoeren en verstrekken.

 

Betalingsvoorwaarden

De kosten voor het uitvoeren van genoemde diensten zijn vastgelegd in de overeenkomst.
Kosten die voortkomen uit eventuele additionele werkzaamheden worden slechts in rekening gebracht na een schriftelijke overeenstemming met de opdrachtgever.
De betaling van facturen dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen in de overeenkomst. Next Learning Valley is gerechtigd de diensten per direct op te schorten of te beëindigen, indien de facturen niet op tijd betaald zijn.

 

Annuleringsclausule

Wanneer de overeenkomst of een vastgelegde afspraak in het kader van de dienstverlening eenzijdig door de opdrachtgever wordt afgezegd of beëindigd, niet zijnde opzegging op grond van toerekenbare tekortkomingen van de zijde van de opdrachtnemer Next Learning Valley B.V. in verzuim is, behoudt

Next Learning Valley B.V. zich het recht voor om de overeengekomen en aantoonbare kosten, in mindering gebracht met de reeds ontvangen kosten, als nog in rekening te brengen.

Voorbeelden voor niet zijnde opzeggingen op grond toerekenbare tekortkomingen van de zijde van de opdrachtnemer Next learning Valley B.V. in verzuim is zijn onder andere bij de opdrachtgever:

Surseance (uitstel) van betaling;

  • Overlijden;
  • Beslaglegging;
  • Faillissement;
  • Schuldsanering;

 

Aansprakelijkheid

Indien toch bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt sprake is van een aan Next Learning Valley B.V. verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen, en Next learning Valley niet in staat blijkt haar tekortkomingen te herstellen, is Next learning Valley B.V. verplicht de directe schade van opdrachtgever te vergoeden. Deze aansprakelijkheid van Next Learning Valley B.V. is beperkt tot uitsluitend de directe schade van opdrachtgever tot ten hoogste het bedrag 50% van de prijs die de opdrachtgever voor de opdracht verschuldigd is.

 

Schadeloosstelling

De opdrachtgever verbindt zich ertoe Next Learning Valley B.V. schadeloos te stellen voor enig verlies door haar geleden en/of vorderingen als gevolg van een onjuist gebruik door de opdrachtgever van de producten en/of advies gegeven door Next Learning Valley B.V. in het kader van deze overeenkomst.

 

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die van de opdrachtgever wordt verkregen in verband met de dienstverlening zal Next Learning Valley B.V. strikt vertrouwelijk behandelen en niet aan derden verstrekken zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, met uitzondering van informatie die in het bezit was van Next Learning Valley B.V. voordat de opdrachtgever deze leverde aan Next Learning Valley B.V., of informatie die op een wettige manier deel van het openbaar bezit is geworden.

 

Geschillen

Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter waar Next Learning Valley B.V. onder valt, onverminderd de bevoegdheid van Next Learning Valley B.V. om het geschil voor te leggen aan een andere rechter, die zonder dit beding bevoegd zou zijn geweest.

 

Wetten van toepassing

Op de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Auteursrecht

Het auteursrecht op de door Next Learning Valley B.V. uitgegeven (onderwijskundige en opleidingskundige ) visies, schetsen, ontwerpen, modellen en formats berust bij Next Learning Valley B.V., tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Next Learning Valley B.V. zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Het auteursrecht op voorstellen, adviezen, rapporten, onderwijs- c.q. opleidingsmaterialen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Next Learning Valley B.V., berust uitsluitend bij Next Learning Valley B.V.

© Next Learning Valley 2020