5 5

Het competentieprofiel van een E-moderator

Social Learning | blog

Zoals eerder beschreven is het modereren van sociaal leren binnen een MOOC of SPOC ontzettend belangrijk. Dusdanig belangrijk dat deze persoon in staat is om sociaal leren te maken of te breken. Moderatie wordt vaak uitgevoerd als neventaak van een bestaande functie en vraagt vaak om andere competenties dan de competenties die in de bestaande functies gebruikt worden. In deze blog wordt het competentieprofiel van een e-moderator verder uitgelicht.


 Een 8-tal competenties zijn belangrijk wanneer iemand de functie van e-moderator in een MOOC of SPOC gaat vervullen. Het competentieprofiel is gebaseerd op het vijf-stappen model van Salmon (2005) en de 7 moves of an e-moderator(Kengen & Peeters, 2016). Hieronder zullen de competentie’s beschreven worden.
 

Didactisch: coachen


Het coachen van deelnemers is erg belangrijk om hun leren naar een hoger niveau te tillen. Belangrijk hierbij is om de deelnemer centraal te laten staan en om de autonomie te promoten. De coachende moderator is in staat om deelnemers net die stap extra te laten zetten, waardoor zij meer leren dan dat zij normaliter zouden doen. Dit zou gedaan kunnen worden door, wanneer een deelnemer een vraag stelt, hier experts of bronnen aan te koppelen. Om de rol van coach goed te kunnen aannemen, is het belangrijk dat de moderator de deelnemer kent, zodat hij in kan spelen op individuele behoeften. Deze competentie komt ook terug in de constructieve en samenwerkende competentie, verderop in deze blog.


 

Didactisch: motiveren


Het motiveren van deelnemers hangt sterk samen met het coachen van deelnemers. Deze competenties kan voor moderatoren met een trainingsachtergrond wat lastiger zijn, omdat je nu minder goed in staat bent om hen persoonlijk aan te spreken. Belangrijk is hier voor de moderator om deelnemers het gevoel te geven dat zij competent zijn; in staat zijn om de leeractiviteiten zelf succesvol uit te voeren.


 

Didactisch: taalvaardig


Alle communicatie binnen een MOOC of SPOC vindt digitaal plaats. Het is goed om hierbij is om te beseffen dat berichten digitaal anders kunnen overkomen dan fysiek en dat taalvaardigheid een competentie is die hierbij kan helpen om ook digitaal goed te communiceren. Vanuit een didactisch oogpunt is het goed om de reacties van deelnemers te kunnen samenvatten en om (door) te vragen. Deze vragen zouden bijvoorbeeld reflectievragen kunnen zijn, om de deelnemer zo te laten reflecteren over wat er geleerd is.


  

Sociaal: online communicatief vaardig


Deze competentie hangt sterk samen met de vorige competentie. Waar de vorige competentie meer gericht was op het taalvaardig zijn in de leeromgeving om het leren te verdiepen, is deze competentie meer gericht op het creëren van een community. Op sociaal gebied is het namelijk essentieel dat een e-moderator in staat is om een gemeenschap te creëren onder deelnemers. Hiervoor dient een moderator een relatie met de deelnemers te ontwikkelen en zeker ook deelnemers met elkaar te verbinden. Om ook de interactie van de deelnemers te verbeteren zou een e-moderator ook feedback kunnen geven op de communicatie die daar plaats vindt.


 

Sociaal: constructiviteit


De e-moderator is daarnaast verantwoordelijk voor het organiseren en behouden van een veilige leeromgeving. Psychologische veiligheid is een concept wat hier erg belangrijk bij is. Psychologische veiligheid houdt in dat deelnemers zich veilig voelen om risico’s te nemen, en zich kwetsbaar op te stellen. Een veilige en open leeromgeving is belangrijk zodat alle deelnemers zich veilig voelen om hun ervaringen te delen. Dit kan het sociaal leren erg stimuleren.


 

Sociaal: creativiteit


Ook creativiteit is een competentie die niet mag ontbreken. De e-moderator kan zelf op zoek gaan naar extra informatie en relevante bronnen.  Daarnaast zouden er in de gemeenschap conflicten kunnen optreden, de taak van de moderator is dan om deze op te lossen. Uiteraard is het ook belangrijk om wat humor te gebruiken, om het op deze manier wat luchtig te houden.


 

Sociaal / technisch: samenwerken


De e-moderator werkt in zekere zin samen met de deelnemers en eventueel met andere moderatoren.  Allereerst dienen de deelnemers bekend te raken met de digitale leeromgeving. Bij StreamLXP wijst dit zich meestal vanzelf, maar bij technische problemen is de e-moderator vaak het (eerste) aanspreek punt. Hij dient er dan voor te zorgen dat deze problemen zo snel mogelijk opgelost worden zodat de deelnemer weer actief deel kan nemen. Wanneer het sociaal leren plaatsvindt, dient de e-moderator de deelnemers op de hoogte te houden van het leerproces. Binnen Stream kan dit door wekelijkse mails te sturen naar alle deelnemers. Ook dient de e-moderator vragen te beantwoorden, of deelnemers naar een andere bron door te verwijzen.


 

Technisch: zelfverzekerd


Om het sociaal leren optimaal te kunnen faciliteren, dient de moderator zelfverzekerd te zijn over zijn kennen en kunnen omtrent zijn rol. Dit houdt enerzijds in dat hij over genoeg kennis beschikt over de digitale leeromgeving om eventuele vragen te beantwoorden. Anderzijds dient hij er ook op te vertrouwen dat hij over genoeg tools beschikt om zijn rol als moderator goed te kunnen vervullen.


 

Leidinggevend: Faciliterend


De e-moderator kan op sommige momenten ook een wat meer leidinggevende rol hebben. Het is dan belangrijk dat de e-moderator regels en deadlines opstelt, en ervoor zorgt dat deze ook gehandhaafd worden. Daarnaast is het binnen Stream mogelijk dat deelnemers zelf bijdrage leveren. De e-moderator zou deze bijdrages kunnen evalueren, en deze weer verder verspreiden onder de andere deelnemers.  Wanneer er meerdere e-moderators zijn binnen de online leeromgeving is het goed om ook met hen contact te houden en dingen af te stemmen. Idealiter zouden de moderatoren samen een Community of Practice (CoP) vormen om ook van elkaar te leren, zodat zij ook samen sociaal leren.


 

Hoe verder?


Het competentie profiel kan worden gezien als een ontwikkelmodel. Een goede eerste stap is om te kijken welke competenties je al bezit en welke je nog verder kunt ontwikkelen. Dit ontwikkelen hoeft uiteraard niet in één keer maar bouw het op; elke stap vooruit is er één!


Mocht je hier meer over willen weten, neem dan contact op met Kim Jooss van Next Learning Valley

Deel met je omgeving

© Next Learning Valley 2020