5 5

Facilitators begeleiden gepersonaliseerd leren

Personalized Learning | blog

4 tips voor onlinebegeleiding in het Learning Experience Platform CuratrLXP


Maart 2018. Stel je eens een organisatie voor waarin medewerkers zelf initiatief en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling. Waarin lerenden hun leervoortgang continu monitoren en evalueren. Dat fenomeen heet zelfregulerend leren. Ideaal hierbij is een onlineleerplatform en goede begeleiding. Een facilitator die lerenden helpt tijdens hun gepersonaliseerde leerpad. Internationale studenten aan de Universiteit Twente hebben hier onderzoek naar gedaan. Op basis van dat onderzoek staan in deze blog vier tips over hoe facilitators zelfregulerend leren kunnen faciliteren in een innovatief Learning Experience Platform als HeadstreamLXP.

 

Zelfregulerend leren: het is niet vanzelfsprekend


In theorie klinkt het geweldig, maar in werkelijkheid is het niet zo vanzelfsprekend dat mensen zelfregulerend leren. Vooral starters op de arbeidsmarkt hebben hier moeite mee. Lerenden die niet (goed) zelfregulerend leren, ervaren bijvoorbeeld een gebrek aan motivatie. Sommigen zien de relevantie van leren niet, terwijl anderen weinig vertrouwen in hun eigen leervermogen hebben. Hoe fijn is het dan als er een facilitator voor ze klaarstaat?

 

Online leren


Steeds vaker maken organisaties gebruik van onlineleerprogramma’s, of onlinecursussen. Het handige van die leerprogramma’s is dat ze overal en altijd voor iedereen beschikbaar zijn. Bovendien beschikken die onlineplatforms over geavanceerde software, waarmee persoonlijke leerpaden voor lerenden worden gecreëerd op basis van hun niveau, interesses en vaardigheden. Zo kunnen lerenden gepersonaliseerd online leren. Aan onlinecursussen kleven ook nadelen: een hoge uitval bijvoorbeeld, vanwege een gebrek aan leermotivatie. Ook op dat vlak vervullen facilitators een belangrijke rol. Zij zijn in staat om lerenden te begeleiden en te motiveren tijdens hun leerpaden. Zo helpen ze lerenden zelfregulerend te leren.

Facilitators: broodnodig bij zelfregulerend leren


Je kunt niet van mensen verwachten dat ze op magische wijze zelfregulerend zijn, zonder dat ze daarbij begeleiding en ondersteuning krijgen. Om die redenen kan goede begeleiding lerenden stimuleren om te leren en zich te ontwikkelen. Begeleiding is in 2017 zelfs genoemd als de beste manier om millennials op de werkplek te behouden. En volgens sommige rapporten kan begeleiding door een facilitator een directe impact hebben op het slagen of falen van een programma. Het is belangrijk om op te merken dat facilitators geen inhoudelijke experts hoeven te zijn, maar dat ze wel een vorm van training nodig hebben om te weten hoe ze lerenden moeten gidsen en begeleiden.

Hoe kunnen facilitators lerenden het beste helpen in een onlineleeromgeving? Dit zijn onze vier suggesties, gebaseerd op Keller’s ARCS motivatiemodel.

 

1. Verhoog betrokkenheid door persoonlijke relaties te creëren


Betrokkenheid verhogen kan via de leerinhoud (cognitief), of door relaties te creëren in een leeromgeving (affectief). Aangezien facilitators geen inhoudelijk expert hoeven te zijn, kunnen zij zich concentreren op het affectieve aspect – het creëren van relaties. Dit is vooral belangrijk in de beginfase van een onlineleertraject, zodat de facilitator bekend kan raken met de interesses, behoeften en problemen van de lerenden. Ook is het belangrijk dat facilitators en lerenden elkaar persoonlijk ontmoeten, om een betere band op te bouwen en elkaar beter te leren kennen. Zo kunnen facilitators nog betere begeleiding en ondersteuning bieden. Daarnaast wordt de aandacht en de belangstelling van lerenden vergroot als zij zich gewaardeerd voelen op persoonlijk niveau. Overigens kunnen facilitators naast persoonlijke relaties ook het bouwen van communities stimuleren. Hierin kunnen lerenden hun problemen, ervaringen en kennis delen.

 

2. Vergroot samen met lerenden de leerrelevantie door doelen te stellen


Relevantie is een belangrijk aspect voor de motivering van lerenden. Als ze de waarde van leren voor hun professionele en persoonlijke ontwikkeling zien en begrijpen, is de kans groter dat ze gemotiveerder en succesvoller leren. Doelen stellen helpt om die relevantie te vergroten en verbetert gepersonaliseerd leren. En het is van belang dat facilitators lerenden actief bij het doelen-stel-proces betrekken. Bij voorkeur in de beginfase van een onlineleertraject en bij voorkeur face-to-face. Cruciaal hierbij is de dat facilitators vragen stellen die lerenden helpen de leerrelevantie in te zien, die lerenden helpen te leren zoals zij dat willen. Denk aan vragen als: wat wil je bereiken? Wat zijn je interesses? Een mooi hulpmiddel hierbij is HeadstreamLXP.

Let op: het kan contraproductief werken als facilitators doelen en deadlines opleggen; het is het mooist als de medewerker zélf die doelen stelt. In HeadstreamLXP kunnen facilitators continu zien of lerenden hun doelen daadwerkelijk realiseren. Let nog een keer op: beheersbaarheid is het toverwoord bij doelen stellen. Als een doel te zwaar is, kunnen lerenden teleurgesteld en ongemotiveerd zijn om verder te leren. Als het doel te eenvoudig is, dan kunnen lerenden het gevoel hebben dat het te veel tijd kost om iets nieuws te leren. Een daardoor ervaren ze hun leertraject als niet-relevant.

 

3. Vergroot het zelfvertrouwen van lerenden


Zodra een facilitator bekend is met de persoonlijke situaties van lerenden, kunnen ze samen een leerplan opstellen. Een plan schept vertrouwen. Daarnaast zullen sommige lerenden obstakels tegenkomen tijdens hun leertraject. In die gevallen is het cruciaal dat lerenden weten dat er een facilitator is die ondersteuning en advies kan bieden; dat houdt ze gemotiveerd. En als lerenden zich niet op hun gemak voelen in de digitale leeromgeving, dan kunnen facilitators hen helpen eventuele problemen aan te pakken. Kortom: facilitators kunnen op meerdere manieren het zelfvertrouwen van lerenden vergroten.

 

4. Zorg ervoor dat lerenden tevreden zijn tijdens hun leertraject


Tevredenheid bij lerenden ontstaat dankzij intrinsieke en extrinsieke bronnen. Intrinsieke motivatie treedt bijvoorbeeld op wanneer een lerende zijn of haar doel heeft voltooid. Een externe motivatie is bijvoorbeeld een compliment van de facilitator. Ook tijdige feedback is een belangrijke externe bron. Die feedback moet niet alleen gericht zijn op leerproducten (ingeleverde essays en gemaakte toetsen), maar ook op het proces en de moeite die lerenden hebben gedaan om een taak of een doel te bereiken. Ten slotte moeten lerenden het gevoel hebben dat ze gelijk en eerlijk worden behandeld; nog een externe factor.

 

Conclusie:


Begeleiding speelt een belangrijke ondersteunende rol bij de leermotivatie van lerenden en bevordert zelfregulerend leren. Met de vier tips hierboven kunnen facilitators bijdragen aan goedlopende onlineprogramma’s en mooie leertrajecten.

 

 

Literatuur:

  • O'Shea, E. (2003), Self-directed learning in nurse education: a review of the literature. Journal of Advanced Nursing, 43: 62–70;

  • Brio, M. (2017, Jan 27). Make 2017 The Year To Get Serious About Mentoring. Forbes. Retrieved from: https://www.forbes.com/sites/meghanbiro/2017/01/27/make-2017-the-year-to-get-serious-about-mentoring/#56d5fc8bbcea;

  • Michigan Virtual. (2017). Mentor fundamentals: a guide to mentoring online learners. Michigan: Michigan Virtual University;

  • Keller, J. M. (2010). Motivational design for learning and performance: The ARCS model approach. New York: Springer;

  • Knowles, M. (1984a). The adult learner: a neglected species. Houston: Gulf Publishing;

  • Kim, R., Olfman, L., Ryan, T., & Eryilmaz, E. (2014). Leveraging a personalized system to improve self-directed learning in online educational environments. Computers & Education, 70, 150-160;

  • McLoughlin, C., & Lee, M. J. W. (2008). The three P’s of pedagogy for the networked society: personalization, participation, and productivity. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 20(1), 10-27;

  • Visser, L. (1998). The development of motivational communication in distance education support. (Unpublished doctoral dissertation). University of Twente, Enschede, Netherlands.

Deel met je omgeving

© Next Learning Valley 2020